K-SME Venture Capital
ยื่นขอรับการสนับสนุนการลงทุน
Question & Answser about Khaokla
บทความ
 

การจัดตั้งธุรกิจเงินร่วมลงทุน
0

เครือธนาคารกสิกรไทยมีนโยบายที่จะดำเนินตามทิศทางการเป็นธนาคารที่ให้บริการครบวงจรและเต็ม รูปแบบ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าโดยขยายขอบเขตธุรกิจไปยังธุรกิจการเงินอื่น และมีแผนยุทธศาสตร์มุ่งเน้นการเจริญเติบโตกลุ่มลูกค้าธุรกิจผู้ประกอบการ เพื่อสนองตอบตามนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าว ธนาคารได้ดำเนินการจัดตั้งบริษัทหลักทรัพย์จัดการเงินร่วมลงทุน เพื่อเพิ่มทางเลือกให้แก่กลุ่มลูกค้าธุรกิจผู้ประกอบการในการระดมเงินทุน นอกเหนือจากเงินสินเชื่อที่เครือธนาคารกสิกรไทยให้อยู่ในปัจจุบัน โดยลูกค้าจะได้รับการสนับสนุนด้านเงินทุนในส่วนของทุน (Equity) เพื่อสนับสนุนการขยายกิจการ นอกจากนี้ ลูกค้าจะได้รับความช่วยเหลือในการดำเนินธุรกิจให้ประสบผลสำเร็จจากผู้ร่วมลงทุนมืออาชีพ เช่นการ จัดหาพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การตลาด การจัดการ ฯลฯ

โครงสร้างของธุรกิจเงินร่วมลงทุน
ในเบื้องต้นธนาคารกสิกรไทยใช้เงินลงทุนขั้นต่ำจำนวน 200 ล้านบาท ลงทุนในนิติบุคคลร่วมลงทุน (บริษัทร่วมทุน เค-เอสเอ็มอี จำกัด) เพื่อลงทุนในวิสาหกิจขนาดกลางหรือขนาดย่อม (SME) ที่มีมูลค่าสินทรัพย์ถาวรซึ่งไม่รวมที่ดินไม่เกิน 200 ล้านบาท และมีการจ้างแรงงานไม่เกิน 200 คน โดยผู้บริหารนิติบุคคลร่วมลงทุนคือ บริษัทหลักทรัพย์จัดการเงินร่วมลงทุน ข้าวกล้า จำกัด (บลท. ข้าวกล้า) ซึ่งถือหุ้น 100% โดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด (KAsset)

การบริหารและจัดการ
การบริหารและจัดการเงินลงทุนจะอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของคณะกรรมการพิจารณาการลงทุน (Investment Committee) ซึ่งจะประกอบด้วยผู้จัดการนิติบุคคลร่วมลงทุนในฐานะผู้แทนของบริษัทหลักทรัพย์จัดการเงินร่วมลงทุน ข้าวกล้า จำกัด กรรมการผู้แทนของผู้ถือหุ้นในบริษัทเงินร่วมลงทุน โดยคณะกรรมการพิจารณาการลงทุนนี้ จะทำหน้าที่กำหนดนโยบายการลงทุนพิจารณาการลงทุน ติดตามประเมินผลการลงทุน

นโยบายการลงทุน

 • ร่วมลงทุนในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ที่มีมูลค่าสินทรัพย์ถาวร (ซึ่งไม่รวมที่ดิน) ไม่เกิน 200 ล้านบาท และมีการจ้างแรงงานไม่เกิน 200 คน ณ วันที่เข้าร่วมโครงการ
 • ร่วมลงทุนในธุรกิจโดยเข้าไปถือหุ้นใน SME คิดเป็นสัดส่วนขั้นต่ำ 10% แต่ไม่เกิน 50 % ของทุนจดทะเบียนหลังร่วมลงทุนแล้ว
 • นิติบุคคลร่วมลงทุนมีนโยบายลงทุนในฐานะนักลงทุนทางการเงิน (Financial Investor) โดยจะไม่เข้าไปก้าวก่ายการบริหารจัดการประจำวันของธุรกิจ นอกเหนือจากการใช้สิทธิในฐานะผู้ถือหุ้นรายหนึ่ง โดยการบริหารจัดการธุรกิจประจำวันจะขึ้นอยู่กับเจ้าของ หรือผู้ถือหุ้นหลักของกิจการนั้น ๆ
 • ลงทุนในอุตสาหกรรมทั่วไป ไม่จำกัดประเภทอุตสาหกรรม
 • เจ้าของหรือผู้ถือหุ้นหลักของกิจการจะต้องถือหุ้นในสัดส่วนที่มากกว่านิติบุคคลร่วมลงทุน
 • การลงทุนในแต่ละโครงการ/บริษัท มีระยะเวลาการลงทุนตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 5 ปี
 • รูปแบบการลงทุนอาจอยู่ในรูปแบบ หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธ์ ตราสารที่สามารถแปลงเป็นหุ้นได้ หรือ Equity Linked Instrument อื่นๆ

คุณลักษณะของวิสาหกิจขนาดกลางหรือขนาดย่อมที่เข้าข่ายการร่วมลงทุน
 • เนื่องจากการลงทุนในฐานะ Financial Investor ผลสำเร็จของการลงทุนจะขึ้นอยู่กับความสามารถในการบริหาร และจัดการธุรกิจของเจ้าของ หรือ ผู้ถือหุ้นใหญ่เป็นหลัก ดังนั้นโครงการ/บริษัท ที่กองทุนจะร่วมลงทุนควรจะต้องดำเนินการมาแล้วไม่ต่ำกว่า 3 ปี หากกรณีที่กิจการดำเนินการไม่ถึง 3 ปี เพื่อให้แน่ใจว่าเจ้าของมีประสบการณ์การบริหารกิจการนั้น ๆ ผู้บริหารหรือเจ้าของควรจะต้องมีประสบการณ์ในธุรกิจนั้น ๆ มาแล้วไม่ต่ำกว่า 5 ปี
 • มีศักยภาพในการเติบโตและทำกำไรสูง
 • มีแผนธุรกิจที่ชัดเจน
 • มีระบบการบริหารจัดการที่ดี และการจัดการโดยเน้นหลักธรรมาภิบาล
 • ดำเนินธุรกิจที่ไม่ขัดต่อศีลธรรม
 • ดำเนินธุรกิจที่เป็นประโยชน์แก่เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ
 • ผู้ถือหุ้นใหญ่ เจ้าของ หรือผู้บริหาร ของบริษัท ไม่มีประวัติการทุจริต

สนใจข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ
บริษัท หลักทรัพย์จัดการเงินร่วมลงทุนข้าวกล้า จำกัด
โทรศัพท์ :  0 2673 8704
โทรสาร :   0 2673 8709
อีเมล์ :      info@khaokla.com
Download ใบสมัครคลิกที่นี่

Copyright © KHAO KLA, 2007. All Rights Reserved.